ΕΓΓΡΑΦΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΡΝΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ

ΕΓΓΡΑΦΗ ΔΗΛΩΣΗ

ΑΡΝΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΕ ΤΕΣΤ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ SARSCoV-2

Ή ΣΕ ΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΟΥ ________ ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟΥ / ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ/ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΣΥΛΛΟΓΟ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ

Ονοματεπώνυμο γονέα-ων: ________________________________________________________

κατοίκου-ων: ___________________________________________________________________

Ως ασκούντων από κοινού την γονική μέριμνα επί της-του ανήλικης-ου μαθήτριας-τή της _______

τάξης του σχολείου _______________________________________________________________

Ονοματεπώνυμο παιδιού: __________________________________________________________

ΔΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΜΑΣ, ΩΣ ΣΥΝΑΣΚΟΥΝΤΕΣ ΤΗΝ ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΚΑΤ’ ΑΡΘΡΟ 1510 ΑΚ. ΤΗΣ/ΤΟΥ ΑΝΗΛΙΚΗΣ/ΟΥ ΜΑΘΗΤΡΙΑΣ/ΤΗ _________________________________________________________________________,

ΣΑΣ ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ ΟΤΙ ΑΡΝΟΥΜΕΘΑ ΚΑΙ ΔΕΝ ΣΥΝΑΙΝΟΥΜΕ Η/Ο ΑΝΩΤΕΡΩ ΜΑΘΗΤΡΙΑ/ΤΗΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΑΣ, ούτε τώρα στην παρούσα χρονική περίοδο αλλά ούτε και στο μέλλον, να υποβληθεί ΕΡΗΜΗΝ ΜΑΣ ΚΑΙ ΑΝΕΥ ΤΗΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΣΥΝΑΙΝΕΣΕΩΣ ΜΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΟΔΗΠΟΤΕ, ΟΠΟΥΔΗΠΟΤΕ σε οποιοδήποτε τεστ ανίχνευσης του κορωνοϊού SARSCoV-2 (είτε σε μοριακό τεστ PCR, είτε σε rapid τεστ —τεστ αντιγόνου— είτε σε selftest (αυτοδιαγνωστικό τεστ ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου τού ιού) που χορηγείται από τα φαρμακεία ή σε τυχόν άλλο, ως προληπτικό μέσον αντιμετώπισης της ασθένειας COVID-19, για τους εξής αναφερόμενους ορθούς, νόμιμους και βάσιμους λόγους και αιτίες καθώς και για όσους άλλους επιφυλασσόμεθα να εκθέσουμε στο μέλλον.

ΕΠΕΙΔΗ για να διενεργηθεί ιατρική πράξη οιουδήποτε είδους (διαγνωστική, προληπτική ή θεραπευτική), το ενδιαφερόμενο πρόσωπο θα πρέπει να είναι ελεύθερο να συναινέσει στην επίμαχη ιατρική πράξη ή αντιθέτως να την αρνηθεί, εφόσον προηγηθεί η απαραίτητη ενημέρωσή του. Πρόκειται για την θεμελιώδη αρχή του Διεθνούς Δικαίου και της Ιατρικής Δεοντολογίας «ενημερωμένη συναίνεση του ασθενούς» (informed consent).

ΕΠΕΙΔΗ, σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 12 § 1 του Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας (Ν. 3418/2005), ορίζεται ότι:

«Ο ιατρός δεν επιτρέπεται να προβεί στην εκτέλεση οποιασδήποτε ιατρικής πράξης χωρίς την προηγούμενη συναίνεση του ασθενούς».

ΕΠΕΙΔΗ, σύμφωνα με το άρθρο 1 του Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας (Ν. 3418/28-11-2005)

1. Ιατρική πράξη είναι εκείνη που έχει ως σκοπό τη με οποιαδήποτε επιστημονική μέθοδο πρόληψη, διάγνωση, θεραπεία και αποκατάσταση της υγείας του ανθρώπου.

2. Ως ιατρικές πράξεις θεωρούνται και εκείνες οι οποίες έχουν ερευνητικό χαρακτήρα, εφόσον αποσκοπούν οπωσδήποτε στην ακριβέστερη διάγνωση, στην αποκατάσταση ή και τη βελτίωση της υγείας των ανθρώπων και στην προαγωγή της επιστήμης.

3. Στην έννοια της ιατρικής πράξης περιλαμβάνονται και η συνταγογράφηση, η εντολή για διενέργεια πάσης φύσεως παρακλινικών εξετάσεων, η έκδοση ιατρικών πιστοποιητικών και βεβαιώσεων και η γενική συμβουλευτική υποστήριξη του ασθενή.

ΕΠΕΙΔΗ, κατ’ αποτέλεσμα, ιατρικές πράξεις είναι κατά τον Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας τόσο τα διαγνωστικά τέστ, όσο και το εμβόλιο, αλλά και η μάσκα.

ΕΠΕΙΔΗ προϋποθέσεις της έγκυρης συναίνεσης του ασθενούς, σύμφωνα με το άρθρο 12 § 1, είναι οι ακόλουθες:

α) Να παρέχεται μετά από πλήρη, σαφή και κατανοητή ενημέρωση, σύμφωνα με το προηγούμενο άρθρο.

β) Ο ασθενής να έχει ικανότητα για συναίνεση.

αα) Αν ο ασθενής είναι ανήλικος, η συναίνεση δίδεται από αυτούς που ασκούν τη γονική μέριμνα ή έχουν την επιμέλειά του. Λαμβάνεται όμως, υπόψη και η γνώμη του, εφόσον ο ανήλικος, κατά την κρίση του ιατρού, έχει την ηλικιακή, πνευματική και συναισθηματική ωριμότητα να κατανοήσει την κατάσταση της υγείας του, το περιεχόμενο της ιατρικής πράξης και τις συνέπειες ή τα αποτελέσματα ή τους κινδύνους της πράξης αυτής. Στην περίπτωση της παραγράφου 3 του άρθρου 11 απαιτείται πάντοτε η συναίνεση των προσώπων που ασκούν τη γονική μέριμνα του ανηλίκου.

γ) Η συναίνεση να μην είναι αποτέλεσμα πλάνης, απάτης ή απειλής και να μην έρχεται σε σύγκρουση με τα χρηστά ήθη.

δ) Η συναίνεση να καλύπτει πλήρως την ιατρική πράξη και κατά το συγκεκριμένο περιεχόμενό της και κατά το χρόνο της εκτέλεσής της.

ΕΠΕΙΔΗ, συνεπεία των ως άνω νομικών διατάξεων προκύπτει ότι η αρχή της ελεύθερης συναίνεσης του ασθενούς ανάγεται σε κομβικό και καθοριστικό σημείο για την διενέργεια κάθε ιατρικής πράξης, επομένως και του τεστ για την ανίχνευση του κορωνοϊού SARSCoV-2.

ΕΠΕΙΔΗ, επίσης, εκ των ως άνω διατάξεων καθίσταται σαφές ότι η συναίνεση που χορηγείται για να είναι έγκυρη, πρέπει να είναι απαλλαγμένη από κάθε εξωτερική πίεση, απειλή ή ψυχικό εξαναγκασμό.

ΕΠΕΙΔΗ, κατ’ άρθρο 16 §2 η παιδεία αποτελεί βασική αποστολή του Kράτους και έχει σκοπό την ηθική, πνευματική, επαγγελματική και φυσική αγωγή των Eλλήνων, την ανάπτυξη της εθνικής και θρησκευτικής συνείδησης και τη διάπλασή τους σε ελεύθερους και υπεύθυνους πολίτες.

ΕΠΕΙΔΗ, επιπλέον, με βάση το ισχύον Σύνταγμα της χώρας, και όπως ορίζεται στο άρθρο 16, κανένας μαθητής δεν μπορεί να αποκλειστεί από την εκπαιδευτική διαδικασία, που αποτελεί βασική αποστολή και υποχρέωση του Κράτους, ούτε η φοίτησή του είναι δυνατόν να εξαρτάται από την προηγούμενη συμμετοχή του και μάλιστα ακουσίως σε οιαδήποτε ιατρική πράξη· η εκπαίδευση, εκτός από δικαίωμα, είναι και υποχρέωτική για τουλάχιστον 9 έτη, και η υποχρέωση αυτή του πολίτη δεν μπορεί να υπόκειται σε οποιαδήποτε προϋπόθεση, πόσο μάλλον στην προϋπόθεση παραβίασης της αρχής της συναίνεσης, που είναι παράνομη σε κάθε περίπτωση.

ΕΠΕΙΔΗ, σύμφωνα με το άρθρο 338 του Ν. 4512/2018, ορίζεται ότι «οποιαδήποτε απόφαση αντίθετη με τις διατάξεις του N. 3418/2005 είναι άκυρη. Αν στη λήψη των αποφάσεων αυτών έχουν συμμετάσχει ιατροί, υπέχουν πειθαρχικές ευθύνες».

ΕΠΕΙΔΗ στον χώρο της ιατρικής επιστήμης κυριαρχεί ως υπέρτατη αρχή το αδιαπραγμάτευτο και πανανθρώπινο αξίωμα σύμφωνα με το οποίο «η βούληση του ασθενούς είναι ο υπέρτατος νόμος» (voluntas aegroti suprema lex) που ως ηθική επιταγή διαχρονικής αξίας και σπουδαιότητας χαρακτηρίζει το σύνολο των ιατρικών πράξεων και καθορίζει τα θεμιτά όρια της ιατρικής παρέμβασης στην ζωή και στην υγεία του ανθρώπου.

ΕΠΕΙΔΗ, ειδικότερα, η Σύμβαση του ΟΒΙΕΔΟ (Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της αξιοπρέπειας του ατόμου σε σχέση με τις εφαρμογές της βιολογίας και της ιατρικής: Σύμβαση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και τη Βιοϊατρική), η οποία κυρώθηκε από την Ελληνική Πολιτεία με τον Ν. 2619/1998 (ΦΕΚ Α΄ 132) και έχει την ισχύ που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος, στο άρθρο 5 προβλέπει ότι «Επέμβαση σε θέματα υγείας μπορεί να υπάρξει μόνον αφού το ενδιαφερόμενο πρόσωπο δώσει την ελεύθερη συναίνεσή του, κατόπιν προηγούμενης σχετικής ενημέρωσής του».

ΕΠΕΙΔΗ, στην διακήρυξη της Λισσαβόνας που εκδόθηκε από την Παγκόσμια Ιατρική Ένωση, ορίζεται ότι ο ασθενής, αφού ενημερωθεί για την κατάσταση της υγείας του, έχει το δικαίωμα να συμφωνήσει με την θεραπεία που του προτείνεται ή να διαφωνήσει με αυτήν και να μην την αποδεχθεί και ως εκ τούτου κατοχυρώνεται ρητώς το δικαίωμα της αυτοδιάθεσης του ασθενούς, ως απόρροια της ανθρώπινης υποστάσεώς του, σύμφωνα με το οποίο μπορεί να αποφασίζει ο ίδιος αποκλειστικά για την υγεία του.

ΕΠΕΙΔΗ, σύμφωνα με τον Κώδικα της Νυρεμβέργης που περιλαμβάνει ένα σύνολο αρχών και κανόνων ηθικής ιατρικής δεοντολογίας (μεταξύ των οποίων την αρχή της ενημερωμένης συναίνεσης του ασθενούς, την απουσία εξαναγκασμού), αναγνωρίζεται ρητά ως πρώτος κανόνας ότι «η εθελοντική ενημερωμένη συναίνεση του ανθρώπινου υποκειμένου είναι απολύτως ουσιώδης» («Τhe voluntary informed consent of the Human Subject is absolutely essential»), που έχει γίνει σήμερα παγκοσμίως αποδεκτός και έχει ενσωματωθεί και στο άρθρο 7 του Διεθνούς Συμφώνου των Ηνωμένων Εθνών για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα και έχει κυρωθεί από την Ελληνική Πολιτεία με τον νόμο 2462/1997, σύμφωνα με την διαδικασία του άρθρου 28 παρ. 1 του Συντάγματος και έχει αποκτήσει υπερνομοθετική ισχύ.

ΕΠΕΙΔΗ το απόλυτο αυτό δικαίωμα του ανθρώπου, και εργαζομένου, να αποφασίζει τι θα εισαγάγει μέσα στο σώμα του επιβεβαίωσε άλλωστε και πρόσφατα το Συμβούλιο της Ευρώπης, με την απόφαση 2361 (Φεβρουάριος 2021), όπου καλεί τα κράτη μέλη να αναλάβουν δράση ώστε να εξασφαλίσουν: 1) «ότι οι πολίτες είναι πλήρως ενημερωμένοι για το ότι ο εμβολιασμός δεν είναι υποχρεωτικός και ότι κανένας δεν μπορεί να δέχεται κοινωνικές, πολιτικές ή άλλες πιέσεις για να εμβολιαστεί αν δεν το επιθυμεί» (7.3.1)· 2) κανείς δεν θα υποστεί διακρίσεις εξαιτίας του γεγονότος ότι δεν επιθυμεί να εμβολιαστεί, είτε εξαιτίας της κατάστασης υγείας του είτε επειδή δεν το επιθυμεί» (7.3.2)· και 3) τυχόν χρήση πιστοποιητικών εμβολιασμού μπορεί να υπάρξει μόνο για τον σκοπό της επιτήρησης της αποτελεσματικότητας του εμβολιασμού και για την καταγραφή των παρενεργειών» (7.5.2).

ΕΠΕΙΔΗ, εξάλλου, σύμφωνα με το ΦΕΚ 1340/2002 – Φ.353.1/324/105657/Δ1/2002) και συγκεκριμένα σύμφωνα προς το άρθρο 36 , με τον τίτλο «Καθήκοντα και αρμοδιότητες των εκπαιδευτικών διδασκόντων», «οι εκπαιδευτικοί επιτελούν έργο υψηλής κοινωνικής ευθύνης. Στο έργο τους περιλαμβάνεται η διδασκαλία, η εκπαίδευση και η διαπαιδαγώγηση των μαθητών. Η πρόοδος, η οικονομική ανάπτυξη, ο πολιτισμός και η συνοχή της κοινωνίας εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από την ποιότητα της εκπαίδευσης και κατ΄ επέκταση από τη συμβολή και την προσπάθεια των εκπαιδευτικών. Τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες των εκπαιδευτικών οφείλουν να εναρμονίζονται με τους στόχους αυτούς».

ΕΠΕΙΔΗ, επομένως ο εξαναγκασμός των μαθητών σε οιαδήποτε ιατρική πράξη, ή ο αποκλεισμός μαθητών απ΄ την φοίτηση ΔΕΝ ΕΜΠΙΠΤΕΙ ΣΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΩΝ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ, ΑΛΛΑ ΑΝΤΙΘΕΤΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΕΛΕΓΞΙΜΗ ΑΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΙΝΙΚΑ ΠΡΑΞΗ.

ΕΠΕΙΔΗ, εξάλλου συμφώνως προς το άρθρο 25 (Ν.3528/2007 ΦΕΚ26/09-02-2007 ) «Νομιμότητα υπηρεσιακών ενεργειών» ορίζεται ότι:

§1: Ο υπάλληλος είναι υπεύθυνος για την εκτέλεση των καθηκόντων του και τη νομιμότητα των υπηρεσιακών του ενεργειών.

2: Ο υπάλληλος οφείλει να υπακούει στις διαταγές των προϊσταμένων του. Όταν όμως εκτελεί διαταγή, την οποία θεωρεί παράνομη, οφείλει, πριν την εκτέλεση, να αναφέρει εγγράφως την αντίθετη γνώμη του και να εκτελέσει τη διαταγή χωρίς υπαίτια καθυστέρηση. Η διαταγή δεν προσκτάται νομιμότητα εκ του ότι ο υπάλληλος οφείλει να υπακούσει σε αυτήν.

§3: Αν η διαταγή είναι προδήλως αντισυνταγματική ή παράνομη, ο υπάλληλος οφείλει να μην την εκτελέσει και να το αναφέρει χωρίς αναβολή. Όταν σε διαταγή, η οποία προδήλως αντίκειται σε διατάξεις νόμων ή κανονιστικών πράξεων, διατυπώνονται επείγοντες και εξαιρετικοί λόγοι γενικότερου συμφέροντος ή όταν, ύστερα από άρνηση υπακοής σε πρώτη διαταγή που προδήλως αντίκειται σε τέτοιες διατάξεις, ακολουθήσει δεύτερη διαταγή που εκθέτει επείγοντες και εξαιρετικούς λόγους γενικότερου συμφέροντος, ο υπάλληλος οφείλει να εκτελέσει τη διαταγή και να αναφέρει συγχρόνως στην προϊσταμένη αρχή εκείνου που τον διέταξε. Επί νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, εφόσον εκείνος που διέταξε είναι το διοικητικό συμβούλιο ή το ανώτατο μονομελές όργανο διοίκησης, η αναφορά υποβάλλεται στον εποπτεύοντα Υπουργό. Εάν εκείνος που διέταξε είναι ο Υπουργός, η αναφορά υποβάλλεται στον Πρωθυπουργό.

ΕΠΕΙΔΗ, στην ιεράρχηση του νομικού μας πολιτισμού και δικαιϊκού συστήματος, το Σύνταγμα είναι πρώτο ιεραρχικά, και ακολουθούν οι Διεθνείς Συμβάσεις, οι Νόμοι, τα Προεδρικά Διατάγματα, και οι Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις, είναι προφανές ότι ουδείς μπορεί να αντιστρέψει ή να ακυρώσει αυτή την ιεράρχηση χωρίς προδήλως να παρανομεί.

ΕΠΕΙΔΗ, συνεπώς βάσιμα και δικαιολογημένα υποστηρίζω ότι η άσκηση συνεχούς ψυχολογικής πίεσης, ο διαρκής εκφοβισμός, η συστηματική καλλιέργεια κλίματος ανασφάλειας και ο εκβιασμός της μη συμμετοχής στη μάθηση, ή σε οποιοδήποτε άλλο θεμελιακό αγαθό (εργασία, ανάπτυξη της προσωπικότητας κλπ) αποσκοπούν στην κάμψη και εν τέλει στην εξουδετέρωση της ελεύθερης βούλησης του ανθρώπου και στην ισοπέδωση των προσωπικών του αντιστάσεων, ώστε να υποβάλλεται σε μία σταθερά επαναλαμβανόμενη διαδικασία ανίχνευσης του κορωνοϊού SARSCoV-2, χωρίς την συναίνεσή του και ενάντια στην θέλησή του.

ΕΠΕΙΔΗ ως εκ τούτου η συστηματική και μεθοδευμένη παραβίαση της νομοθετικώς κατοχυρωμένης και δεσπόζουσας στον χώρο της ιατρικής επιστήμης, καθώς και στον Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας, αρχής της ελεύθερης συναίνεσης του ασθενούς πριν από την διενέργεια οποιασδήποτε ιατρικής πράξης, με βρίσκει απολύτως αντίθετο/αντίθετη και διαχωρίζω την θέση μου, δηλώνοντας με παρρησία προς κάθε αρμόδια Αρχή ότι αρνούμαι να υποβληθώ σε τεστ ανίχνευσης του κορωνοϊού SARSCoV-2 ή σε οποιαδήποτε άλλη ιατρική πραξη προσβάλλει την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και καταργεί την ελεύθερη βούλησή του.

Είναι σαφές πως, οποιοσδήποτε εκτελεί και εφαρμόζει αποφάσεις και διατάξεις κατά παράβαση του Συντάγματος και των Διεθνών Κανόνων, της Ιατρικής Δεοντολογίας, του Υπαλληλικού Κώδικα, αλλά και των υφιστάμενων νόμων, υπόκειται σε έλεγχο τόσο ποινικώς όσο και αστικώς. Ας είναι ενήμεροι όσοι εκτελούν παράνομες εντολές και αποφάσεις, ώστε να μην μπορούν να επικαλεστούν παράλειψη ή άγνοια.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΩΣ ΑΝΩ ΛΟΓΟΥΣ

Ως και δι’ όσους άλλους ενδέχεται να εκθέσουμε εγγράφως αρμοδίως εν ευθέτω χρόνω

Σας ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ ρητώς ότι

υπό την ιδιότητα των συνασκούντων την γονική μέριμνα επί του ανηλίκου τέκνου μας

_______________________________________________________________________________, μαθήτριας-τή στο σχολείο Σας

ΔΕΝ ΣΥΝΑΙΝΟΥΜΕ

Και ΑΡΝΟΥΜΕΘΑ να υποβληθεί το τέκνο μας

_______________________________________________________________________________, σε οιοδήποτε τεστ ανίχνευσης κορωνοϊού SARSCoV-2 για την αντιμετώπιση της ασθένειας COVID-19, εξ οιουδήποτε, οποτεδήποτε.

ΕΠΙΦΥΛΑΣΣΌΜΕΝΟΙ παντός νομίμου δικαιώματός μας, ενώπιον παντός αρμοδίου δικαστηρίου, εάν δεν σεβαστείτε την ανωτέρω δήλωσή μας, ως από κοινού και αποκλειστικώς συνασκούντες την γονική μέριμνα του ανήλικου τέκνου μας.

(τόπος) ______________________________________, _____ – 04 – 2021

ΜΕΤΑ ΤΗΣ ΑΝΑΛΟΓΟΥΣΗΣ ΤΙΜΗΣ

ΟΙ ΣΥΝΑΣΚΟΥΝΤΕΣ ΤΗΝ ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΓΟΝΕΙΣ

(υπογραφές)
ΜΑΘΗΤΕΣ, Αρνηση Τεστ

4 σκέψεις σχετικά με το “ΕΓΓΡΑΦΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΡΝΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ”

  1. Την έγγραφη δήλωση την στέλνουμε στην διεύθυνση του σχολείου και παίρνουμε πρωτόκολλο αλλά και έγγραφη απάντηση από την διεύθυνση. Στην περίπτωση που συμβεί και αυτό ο μαθητής δεν γίνεται δεκτός από το σχολείο και άρα μέχρι 25 Ιουνίου δεν ξαναπηγαίνει σχολείο και πιθανών να χάνει και την τάξη (δεν είμαι σίγουρος γιαυτό καθώς δεν γνωρίζω το όριο απουσιών). Αν ωστόσο ο μαθητής επιθυμεί διακαώς να πάει σχολείο για να συνδεθεί με τους φίλους του στην περίπτωση αυτήν υπάρχει κάτι άλλο που μπορούμε να κάνουμε, δηλαδή να τον στείλουμε με κάθε επιφύλαξη ή ότι εξαναγκαστήκαμε ;

  2. Καλημέρα και χρόνια πολλά! Δυστυχώς οι μέρες για το άνοιγμα των δημοτικών και των νηπιαγωγείων πλησιάζουν και θα ήθελα αν είναι εύκολο φυσικά να μου στείλειτε στην διεύρυνση μέιλ τα έγγραφα που θα πρέπει να καταθέσουμε σε περίπτωση που δεν θέλουμε να στείλουμε τα παιδιά και σε περίπτωση που τελικά τα στείλουμε ( αν πιέζουν πολύ τα ίδια τα παιδιά!) Την δήλωση που αναφέρει ότι πραξαμε υπό πίεση και εκβιασμο.Ευχαριστω πολύ εκ των προτέρων!

  3. Θα μπορούσατε να ανεβάσετε υπόδειγμα προσφυγής στα διοικητικα Δικαστήρια, αλλά και αίτηση αναστολής.. με αίτημα προσω ρινης διαταγής Κατά της αρνητικής απάντησης του Διευθυντή να δεχτεί το παιδί στο σχολείο χωρίς τεστ;
    Άμεσα πρέπει να το ετοιμάσουμε μόλις ανοίξουν τα γυμνάσια και τα δημοτικά

    1. Ευχαριστούμε για την επικοινωνία.Αυτή την στιγμή ετοιμάζονται όλα αυτά
      από την νομική ομάδα και φυσικά θα τα κοινοποιήσουμε όταν θα είναι έτοιμα.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *