Ανοιχτή επιστολή προς την ΟΛΜΕ


ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

ΤΗΣ

ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΗΘΙΚΗΣ

ΑΠΕΥΘΥΝΟΜΕΝΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΟΛΜΕ),

μέλος της ΑΔΕΔΥ

που εδρεύει στην Αθήνα και εκπροσωπείται νόμιμα

Κύριοι

Σε συνέχεια της επιστολής μας προς την ΑΔΕΔΥ, της οποίας η ΟΛΜΕ είναι μέλος, σας στέλνουμε αυτή την πρόσθετη επιστολή που αφορά ειδικότερα τους εκπαιδευτικούς και μαθητές.

Όπως μαθαίνουμε από κυβερνητικές δηλώσεις, τα Υπουργεία Υγείας και Παιδείας προσανατολίζονται στο άνοιγμα των σχολείων μέσω υποχρεωτικών τεστ για μαθητές και καθηγητές. Ήδη, σε σχέση με τον εμβολιασμό, το Υπουργείο Παιδείας έχει καλέσει τους καθηγητές να δηλώσουν την επιθυμία τους προκειμένου να συγκεντρωθούν λίστες εμβολιασθέντων, σε μια προσπάθεια να διαχωρίσουν τους μεν από τους δε. Σε σχέση με αυτά τα σοβαρότατα ζητήματα, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Προκειμένου να διενεργηθεί ιατρική πράξη οιουδήποτε είδους (διαγνωστική, προληπτική ή θεραπευτική), το ενδιαφερόμενο πρόσωπο θα πρέπει να είναι ελεύθερο να συναινέσει ή αντιθέτως να την αρνηθεί, εφόσον προηγηθεί η απαραίτητη ενημέρωσή του. Πρόκειται για την θεμελιώδη αρχή του Διεθνούς Δικαίου και της Ιατρικής Δεοντολογίας «ενημερωμένη συναίνεση του ασθενούς» (informed consent).

Σύμφωνα με το άρθρο 1 του Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας (Ν. 3418/28-11-2005)

1. Ιατρική πράξη είναι εκείνη που έχει ως σκοπό τη με οποιαδήποτε επιστημονική μέθοδο πρόληψη, διάγνωση, θεραπεία και αποκατάσταση της υγείας του ανθρώπου.

2. Ως ιατρικές πράξεις θεωρούνται και εκείνες οι οποίες έχουν ερευνητικό χαρακτήρα, εφόσον αποσκοπούν οπωσδήποτε στην ακριβέστερη διάγνωση, στην αποκατάσταση ή και τη βελτίωση της υγείας των ανθρώπων και στην προαγωγή της επιστήμης.

3. Στην έννοια της ιατρικής πράξης περιλαμβάνονται και η συνταγογράφηση, η εντολή για διενέργεια πάσης φύσεως παρακλινικών εξετάσεων, η έκδοση ιατρικών πιστοποιητικών και βεβαιώσεων και η γενική συμβουλευτική υποστήριξη του ασθενούς.

Κατ’ αποτέλεσμα, ιατρικές πράξεις είναι σύμφωνα με τον Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας τόσο τα διαγνωστικά τέστ, όσο και το εμβόλιο, αλλά και η μάσκα.

Προϋποθέσεις της έγκυρης συναίνεσης του ασθενούς, σύμφωνα με το άρθρο 12 § 1, είναι οι ακόλουθες:

α) Να παρέχεται μετά από πλήρη, σαφή και κατανοητή ενημέρωση, σύμφωνα με το προηγούμενο άρθρο.

β) Ο ασθενής να έχει ικανότητα για συναίνεση.

αα) Αν ο ασθενής είναι ανήλικος, η συναίνεση δίδεται από αυτούς που ασκούν τη γονική μέριμνα ή έχουν την επιμέλειά του. Λαμβάνεται όμως υπόψιν και η γνώμη του εφόσον ο ανήλικος, κατά την κρίση του ιατρού, έχει την ηλικιακή, πνευματική και συναισθηματική ωριμότητα να κατανοήσει την κατάσταση της υγείας του, το περιεχόμενο της ιατρικής πράξης και τις συνέπειες ή τα αποτελέσματα ή τους κινδύνους της πράξης αυτής. Στην περίπτωση της παραγράφου 3 του άρθρου 11 απαιτείται πάντοτε η συναίνεση των προσώπων που ασκούν τη γονική μέριμνα του ανηλίκου.

γ) Η συναίνεση να μην είναι αποτέλεσμα πλάνης, απάτης ή απειλής και να μην έρχεται σε σύγκρουση με τα χρηστά ήθη.

δ) Η συναίνεση να καλύπτει πλήρως την ιατρική πράξη τόσο κατά το συγκεκριμένο περιεχόμενό της όσο και κατά το χρόνο της εκτέλεσής της.

Συνεπεία των ως άνω νομικών διατάξεων προκύπτει ότι η αρχή της ελεύθερης συναίνεσης του ασθενούς ανάγεται σε κομβικό και καθοριστικό σημείο για την διενέργεια κάθε ιατρικής πράξης, επομένως και του τεστ για την ανίχνευση του κορωνοϊού SARSCoV-2. Καθίσταται σαφές ότι η συναίνεση που χορηγείται για να είναι έγκυρη, πρέπει να είναι απαλλαγμένη από κάθε εξωτερική πίεση, απειλή ή ψυχικό εξαναγκασμό.

Με βάση το ισχύον Σύνταγμα της χώρας, και όπως ορίζεται στο άρθρο 16, κανένας μαθητής δεν μπορεί να αποκλειστεί απ’ την εκπαιδευτική διαδικασία, που αποτελεί βασική αποστολή και υποχρέωση του Κράτους, ούτε η φοίτησή του είναι δυνατόν να εξαρτάται από την προηγούμενη συμμετοχή του, και μάλιστα ακουσίως, σε οιαδήποτε ιατρική πράξη. Η εκπαίδευση, εκτός από δικαίωμα, είναι και υποχρέωτική για τουλάχιστον 9 έτη, και η υποχρέωση αυτή του πολίτη δεν μπορεί να υπόκειται σε οποιαδήποτε προϋπόθεση, πόσο μάλλον στην προϋπόθεση παραβίασης της αρχής της συναίνεσης, που είναι παράνομη σε κάθε περίπτωση.

Επίσης, κατ’ άρθρο 16 §2 η παιδεία αποτελεί βασική αποστολή του Kράτους και έχει σκοπό την ηθική, πνευματική, επαγγελματική και φυσική αγωγή των Eλλήνων, την ανάπτυξη της εθνικής και θρησκευτικής συνείδησης και τη διάπλασή τους σε ελεύθερους και υπεύθυνους πολίτες. Άρα, αποτελεί υποχρέωση του Κράτους σε κάθε περίπτωση, και πέραν των υποχρεωτικών για τους πολίτες 9 ετών της υποχρεωτικής εκπαίδευσης.

Άλλωστε, σύμφωνα με το άρθρο 338 του Ν. 4512/2018, ορίζεται εκ νέου ότι «οποιαδήποτε απόφαση αντίθετη με τις διατάξεις του N. 3418/2005 είναι άκυρη. Αν στη λήψη των αποφάσεων αυτών έχουν συμμετάσχει ιατροί, υπέχουν πειθαρχικές ευθύνες».

Στον χώρο της ιατρικής επιστήμης κυριαρχεί ως υπέρτατη αρχή το αδιαπραγμάτευτο και πανανθρώπινο αξίωμα σύμφωνα με το οποίο «η βούληση του ασθενούς είναι ο υπέρτατος νόμος» (voluntas aegroti suprema lex) που ως ηθική επιταγή διαχρονικής αξίας και σπουδαιότητας χαρακτηρίζει το σύνολο των ιατρικών πράξεων και καθορίζει τα θεμιτά όρια της ιατρικής παρέμβασης στην ζωή και στην υγεία του ανθρώπου.

Ειδικότερα, η Σύμβαση του ΟΒΙΕΔΟ (Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της αξιοπρέπειας του ατόμου σε σχέση με τις εφαρμογές της βιολογίας και της ιατρικής: Σύμβαση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και τη Βιοϊατρική), η οποία κυρώθηκε από την Ελληνική Πολιτεία με τον Ν. 2619/1998 (ΦΕΚ Α΄ 132) και έχει την ισχύ που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος, στο άρθρο 5 προβλέπει ότι «Επέμβαση σε θέματα υγείας μπορεί να υπάρξει μόνον αφού το ενδιαφερόμενο πρόσωπο δώσει την ελεύθερη συναίνεσή του, κατόπιν προηγούμενης σχετικής ενημέρωσής του».

Στην Διακήρυξη της Λισσαβόνας, που εκδόθηκε από την Παγκόσμια Ιατρική Ένωση, ορίζεται ότι ο ασθενής, αφού ενημερωθεί για την κατάσταση της υγείας του, έχει το δικαίωμα να συμφωνήσει με την θεραπεία που του προτείνεται ή να διαφωνήσει με αυτήν και να μην την αποδεχθεί, και ως εκ τούτου κατοχυρώνεται ρητώς το δικαίωμα της αυτοδιάθεσης του ασθενούς ως απόρροια της ανθρώπινης υποστάσεώς του, σύμφωνα με το οποίο μπορεί να αποφασίζει ο ίδιος αποκλειστικά για την υγεία του.

Σύμφωνα με τον Κώδικα της Νυρεμβέργης που περιλαμβάνει ένα σύνολο αρχών και κανόνων ηθικής ιατρικής δεοντολογίας (μεταξύ των οποίων την αρχή της ενημερωμένης συναίνεσης του ασθενούς, την απουσία εξαναγκασμού), αναγνωρίζεται ρητά ως πρώτος κανόνας ότι «η εθελοντική ενημερωμένη συναίνεση του ανθρώπινου υποκειμένου είναι απολύτως ουσιώδης» («Τhe voluntary informed consent of the Human Subject is absolutely essential») που έχει γίνει σήμερα παγκοσμίως αποδεκτός κι έχει ενσωματωθεί και στο άρθρο 7 του Διεθνούς Συμφώνου των Ηνωμένων Εθνών για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα και έχει κυρωθεί από την Ελληνική Πολιτεία με τον νόμο 2462/1997, σύμφωνα με την διαδικασία του άρθρου 28 παρ. 1 του Συντάγματος και έχει αποκτήσει υπερνομοθετική ισχύ.

Το απόλυτο αυτό δικαίωμα του ανθρώπου, και εργαζομένου, να αποφασίζει τι θα εισαγάγει μέσα στο σώμα του επιβεβαίωσε άλλωστε και πρόσφατα το Συμβούλιο της Ευρώπης, με την απόφαση 2361 (Φεβρουάριος 2021), όπου καλεί τα κράτη μέλη να αναλάβουν δράση ώστε να εξασφαλίσουν: 1) «ότι οι πολίτες είναι πλήρως ενημερωμένοι για το ότι ο εμβολιασμός δεν είναι υποχρεωτικός και ότι κανένας δεν μπορεί να δέχεται κοινωνικές, πολιτικές ή άλλες πιέσεις για να εμβολιαστεί αν δεν το επιθυμεί» (7.3.1)· 2) κανείς δεν θα υποστεί διακρίσεις εξαιτίας του γεγονότος ότι δεν προτίθεται να εμβολιαστεί, είτε εξαιτίας της κατάστασης υγείας του είτε επειδή δεν το επιθυμεί» (7.3.2)· και 3) τυχόν χρήση πιστοποιητικών εμβολιασμού μπορεί να υπάρξει μόνο για τον σκοπό της επιτήρησης της αποτελεσματικότητας του εμβολιασμού και για την καταγραφή των παρενεργειών» (7.5.2).

Σύμφωνα με το ΦΕΚ 1340/2002 – Φ.353.1/324/105657/Δ1/2002) και συγκεκριμένα σύμφωνα προς το άρθρο 36 με τίτλο «Καθήκοντα και αρμοδιότητες των εκπαιδευτικών διδασκόντων», οι εκπαιδευτικοί επιτελούν έργο υψηλής κοινωνικής ευθύνης. Στο έργο τους περιλαμβάνεται η διδασκαλία, η εκπαίδευση και η διαπαιδαγώγηση των μαθητών. Η πρόοδος, η οικονομική ανάπτυξη, ο πολιτισμός και η συνοχή της κοινωνίας εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από την ποιότητα της εκπαίδευσης και κατ’ επέκταση από τη συμβολή και την προσπάθεια των εκπαιδευτικών. Τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες των εκπαιδευτικών οφείλουν να εναρμονίζονται με τους στόχους αυτούς.

Επομένως ο εξαναγκασμός των μαθητών σε οιαδήποτε ιατρική πράξη, ή ο αποκλεισμός μαθητών απ΄ την φοίτηση ΔΕΝ ΕΜΠΙΠΤΕΙ ΣΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΩΝ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ, ΑΛΛΑ ΑΝΤΙΘΕΤΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΕΛΕΓΞΙΜΗ ΑΣΤΙΚΩΣ ΚΑΙ ΠΟΙΝΙΚΩΣ ΠΡΑΞΗ.

Εξ άλλου, συμφώνως προς το άρθρο 25 (Ν.3528/2007 ΦΕΚ26/09-02-2007) «Νομιμότητα υπηρεσιακών ενεργειών» ορίζεται ότι:

§1: Ο υπάλληλος είναι υπεύθυνος για την εκτέλεση των καθηκόντων του και τη νομιμότητα των υπηρεσιακών του ενεργειών.

2: Ο υπάλληλος οφείλει να υπακούει στις διαταγές των προϊσταμένων του. Όταν όμως εκτελεί διαταγή την οποία θεωρεί παράνομη, οφείλει, πριν την εκτέλεση, να αναφέρει εγγράφως την αντίθετη γνώμη του και να εκτελέσει τη διαταγή χωρίς υπαίτια καθυστέρηση. Η διαταγή δεν προσκτάται νομιμότητα εκ του ότι ο υπάλληλος οφείλει να υπακούσει σε αυτήν.

§3: Αν η διαταγή είναι προδήλως αντισυνταγματική ή παράνομη, ο υπάλληλος οφείλει να μην την εκτελέσει και να το αναφέρει χωρίς αναβολή. Όταν σε διαταγή, η οποία προδήλως αντίκειται σε διατάξεις νόμων ή κανονιστικών πράξεων, διατυπώνονται επείγοντες και εξαιρετικοί λόγοι γενικότερου συμφέροντος ή όταν, ύστερα από άρνηση υπακοής σε πρώτη διαταγή που προδήλως αντίκειται σε τέτοιες διατάξεις, ακολουθήσει δεύτερη διαταγή που εκθέτει επείγοντες και εξαιρετικούς λόγους γενικότερου συμφέροντος, ο υπάλληλος οφείλει να εκτελέσει τη διαταγή και να αναφέρει συγχρόνως στην προϊσταμένη αρχή εκείνου που τον διέταξε. Επί νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, εφόσον εκείνος που διέταξε είναι το διοικητικό συμβούλιο ή το ανώτατο μονομελές όργανο διοίκησης, η αναφορά υποβάλλεται στον εποπτεύοντα Υπουργό. Εάν εκείνος που διέταξε είναι ο Υπουργός, η αναφορά υποβάλλεται στον Πρωθυπουργό.

ΕΠΕΙΔΗ στην ιεράρχηση του νομικού μας πολιτισμού και δικαιϊκού συστήματος, το Σύνταγμα είναι πρώτο ιεραρχικά, και ακολουθούν οι Διεθνείς Συμβάσεις, οι Νόμοι, τα Προεδρικά Διατάγματα, και οι Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις, είναι προφανές ότι ουδείς μπορεί να αντιστρέψει ή να ακυρώσει αυτή την ιεράρχηση χωρίς προδήλως να παρανομεί

ΕΠΕΙΔΗ, συνεπώς, βάσιμα και δικαιολογημένα αποδεικνύεται ότι η άσκηση συνεχούς ψυχολογικής πίεσης, ο διαρκής εκφοβισμός, η συστηματική καλλιέργεια κλίματος ανασφάλειας και ο εκβιασμός της μη συμμετοχής στη μάθηση ή σε οποιοδήποτε άλλο θεμελιακό αγαθό (εργασία, ανάπτυξη της προσωπικότητας, κλπ.) αποσκοπούν στην κάμψη κι εντέλει στην εξουδετέρωση της ελεύθερης βούλησης του ανθρώπου και στην ισοπέδωση των προσωπικών του αντιστάσεων ώστε να υποβάλλεται σε μια σταθερά επαναλαμβανόμενη διαδικασία ανίχνευσης του κορωνοϊού SARSCoV2, ή στον εμβολιασμό του, χωρίς την συναίνεσή του και ενάντια στην θέλησή του, προσβάλλει την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και καταργεί την ελεύθερη βούλησή του

Σας ενημερώνουμε ότι, η αρχή της συναίνεσης είναι τόσο βασική και απαραβίαστη ώστε το Συμβούλιο της Επικρατείας επικύρωσε απόφαση του Εφετείου για την αποζημίωση συγγενών λόγω ψυχικής οδύνης ύψους 400.000 ευρώ στην οικογένεια θανόντος σε δημόσιο νοσοκομείο. Με την απόφαση 252/2020, το ΣτΕ ερμηνεύει το άρθρο 5 της Σύμβασης του Οβιέδο και αποδέχεται την αιτιώδη συνάφεια της παράλειψης ενημέρωσης και συνακόλουθης έλλειψης συναίνεσης του ασθενούς και του θανάτου του με το αιτιολογικό ότι: «Ο θεράπων ιατρός, κατά παράβαση νόμιμης υποχρέωσής του, παρέλειψε να ενημερώσει τον ασθενή ως πρός τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της θεραπευτικής μεθόδου που εφαρμόστηκε τελικώς σε σχέση με άλλες μεθόδους που υφίστανται γιά την ίδια ασθένεια, ώστε ο τελευταιος να παράσχει την έγκυρη συναίνεσή του… Επομένως τα περί του αντιθέτου προβαλλόμενα ότι δεν υφίσταται νόμιμη υποχρέωση του  θεράποντος ιατρού να παρέχει την κατά τα ανωτέρω πλήρη ενημέρωση του ασθενούς και ότι η παράλειψη  ενημέρωσης δεν μπορεί να αποτελέσει, κατά τα διδάγματα της κοινής πείρας, πρόσφορη αιτία του θανάτου του ασθενούς πρέπει να απορριφθούν ως αβάσιμα».

Είναι σαφές πως, οποιοσδήποτε εκτελεί και εφαρμόζει αποφάσεις και διατάξεις κατά παράβαση του Συντάγματος και των Διεθνών Κανόνων, της Ιατρικής Δεοντολογίας, του Υπαλληλικού Κώδικα αλλά και των υφιστάμενων νόμων, υπόκειται σε έλεγχο τόσο ποινικώς όσο και αστικώς. Ας είναι ενήμεροι όσοι εκτελούν παράνομες εντολές και αποφάσεις ώστε να μην μπορούν να επικαλεστούν παράλειψη ή άγνοια.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΩΣ ΑΝΩ ΛΟΓΟΥΣ, είναι σαφές ότι ουδείς μπορεί να υποχρεώσει γονείς, εκπαιδευτικούς, μαθητές και οποιονδήποτε εργαζόμενο και πολίτη σε ιατρική πράξη, είτε πρόκειται για τεστ ανίχνευσης κορωνοϊού SARSCoV2, είτε για εμβολιασμό, είτε ακόμη και για τη χρήση μάσκας. Σας καλούμε να υπερασπιστείτε την νομιμότητα, τις ευαίσθητες ψυχές των παιδιών και μαθητών σας, την υγεία,* καθώς και την αξιοπρέπεια τη δική σας και των συναδέλφων σας.


ΣΑΣ ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ ΟΤΙ εμείς θα παρακολουθούμε από κοντά τις εξελίξεις και ελπίζουμε ότι ως υπεύθυνοι παιδαγωγοί αλλά και εργαζόμενοι θα πάρετε τα κατάλληλα μέτρα για να αποφευχθεί η όποια κοινωνική αντιπαράθεση.

Σας καλούμε να ενημερώσετε τα μέλη σας, συλλόγους εκπαιδευτικών καθώς και γονέων και κηδεμόνων προκειμένου να είναι όλοι ενήμεροι για τα νόμιμα και ισχύοντα. Εμείς θα είμαστε αρωγοί σε κάθε προσπάθειά σας για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων των μαθητών και καθηγητών.

ΑΘΗΝΑ, 07 Μαρτίου 2021

Διεπιστημονική Ένωση Υπεράσπισης της Δημοκρατίας και της Βιοηθικής.

 

* Σύμφωνα με τον ορισμό που διατυπώθηκε στο καταστατικό του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (1946) η υγεία είναι «η κατάσταση της πλήρους σωματικής, ψυχικής και κοινωνικής ευεξίας και όχι μόνο η απουσία ασθένειας ή αναπηρίας». Έτσι, λοιπόν, η έννοια της υγείας δεν αποδίδεται μόνο με όρους ιατρικής, αλλά και με όρους άλλων παραγόντων όπως είναι το περιβάλλον, η οικονομία, η εργασία κ.ά.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *