Πρόστιμο 100 ευρώ – υπόδειγμα ΔΗΛΩΣΗΣ και επεξηγήσεις

Της Στέλλας Πατρώνα, δικηγόρος

Η υπ’ αριθμ. ΓΠ οικ 7586 ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών – Υγείας – Επικράτειας και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, η οποία δημοσιεύθηκε στις 12.2.2022 στο υπ’ αριθ. 608 ΦΕΚ (Τ. Β’), για τον καθορισμό της διαδικασίας προσδιορισμού των υποχρέων προσώπων και επιβολής του διοικητικού προστίμου της παρ. 4 του άρθρου 24 του ν. 4865/2021, είναι ένα διάτρητο νομοθέτημα που παρουσιάζει ακόμη μεγαλύτερα προβλήματα από αυτά του άρθρου 24 ν. 4865/2021.

Ωστόσο, για αρχή είναι ιδιαίτερα χρήσιμο να εστιάσουμε στο βασικό και κραυγαλέο ελάττωμα της εν λόγω ΚΥΑ , το οποίο είναι η “κατάρτιση λίστας” από την ΗΔΙΚΑ Α.Ε (άρθρο 2 παρ. 2), για τους εξής λόγους:

1. Γιατί, ενώ είναι προφανές ότι η ΗΔΙΚΑ θα αντλήσει τα στοιχεία που απαιτούνται για την κατάρτιση της εν λόγω λίστας από τη Βάση Δεδομένων Συστήματος Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης του άρθρου 6 του ν. 3892/2010 ( προβλέπεται στη λίστα αυτή να υπάρχει η ένδειξη χρήσης συνταγογράφησης), η χρήση αυτής της βάσης δεδομένων δεν αναφέρεται κάν στην ΚΥΑ και η παράλειψη αυτή συνιστά ολοφάνερη πλημμέλεια.

2. Γιατί είναι κραυγαλέα παράνομη η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων μας που περιέχονται στη Βάση Δεδομένων Συστήματος Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης για το σκοπό της επιβολής του προστίμου του άρθρου 24 ν. 4865/2021, όπως ορίζεται στο άρθρο 4 παρ. 2 της ΚΥΑ, καθώς σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 6 του νόμου 3892/2010 οι σκοποί του Συστήματος Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης είναι: α) η υποστήριξη των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης τόσο για τον έλεγχο και την εκκαθάριση των συνταγών και παραπεμπτικών όσο και την κάλυψη των δαπανών φαρμακευτικής περίθαλψης και υπηρεσιών υγείας, β) η υποστήριξη του ελέγχου για όλες τις υπηρεσίες υγείας που παρέχονται προς τους ασφαλισμένους των Φ.Κ.Α., γ) η υποστήριξη της παρακολούθησης και ελέγχου της συνταγογράφησης, της συγκέντρωσης και στατιστικής αξιολόγησης στοιχείων που έχουν σχέση με παροχές υγείας και φαρμακευτικής περίθαλψης, δ) η υποστήριξη της εποπτείας και του συντονισμού ενεργειών για τον έλεγχο των δαπανών του συστήματος υγειονομικής περίθαλψης όλων των φορέων και κλάδων ασθένειας αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικής Ασφάλισης.

3. Γιατί η διάταξη του άρθρου 18 παρ. 1 περ β’ του ΓΚΠΔ παρέχει στα υποκείμενα το δικαίωμα να ζητήσουν από τον υπεύθυνο επεξεργασίας τον προσωρινό περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τα αφορούν όταν η επεξεργασία είναι παράνομη.

Για την άσκηση του δικαιώματος του άρθρου 18 παρ. 1 περ β’ του ΓΚΠΔ πρέπει να συμπληρώσουμε τα στοιχεία μας και να αποστείλουμε στις διευθύνσεις e-mail που αναγράφονται την παρακάτω ΔΗΛΩΣΗ.

Αν ο Υπεύθυνος επεξεργασίας δεν ενεργήσει επί του αιτήματός μας και δεν απαντήσει το αργότερο εντός μηνός από την παραλαβή του έχουμε το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών δεδομένων.

ΤΟΝΙΖΕΤΑΙ ότι η αποστολή της εν λόγω δήλωσης είναι η πρώτη κίνηση άμυνας. Θα ακολουθήσει η δημοσίευση υποδειγμάτων ενδικοφανούς προσφυγής προς την ΑΑΔΕ και καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας προσωπικών δεδομένων.
­————————————————————————–
ΠΡΟΣΟΧΗ: Το κείμενο της δήλωσης με τα στοιχεία του δηλούντος το αντιγράφουμε στο mail που στέλνουμε και στους τρεις Υπευθύνους Προστασίας Δεδομένων – ΔΕΝ το στέλνουμε ως συνημμένο αρχείο
—————————————————-

ΔΗΛΩΣΗ
Άσκησης του δικαιώματος περιορισμού της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων μου που περιέχονται στην Βάση Δεδομένων Συστήματος Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης κατ’ άρθρο 18 παρ. 1 περ. β’ ΓΚΠΔ

Του:
xxxxxxx xxxxxx του xxxxxx, κατοίκου xxxxxx xxxxxx, οδός
xxxxxxxxxxx αρ. xxx, ΤΚ xxxxxxx, με ΑΔΤ xxxxxxx και Α.Φ.Μ. xxxxxxxxx,
ΔΟΥ xxx, τηλ. Xxxxxxxxxxxxx, ΑΜΚΑxxxxxxxxxxxx Email: xxxxxxxxxxxx

Προς
Α) Τον Υπεύθυνο Προστασίας για τα προσωπικά δεδομένα (DPO) του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων email: dpo@yeka.gr
Β) Τον Υπεύθυνο Προστασίας για τα προσωπικά δεδομένα του Υπουργείου Υγείας email: dpo@moh.gov.gr και gdpr@moh.gov.gr
Γ) Τον Υπεύθυνο Προστασίας προσωπικών δεδομένων (DPO) της ΗΔΙΚΑ ΑΕ, email: dpo@idika.gr

1. Με την υπ’ αριθμ. ΓΠ οικ 7586 ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών – Υγείας – Επικράτειας και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων που δημοσιεύθηκε στις 12.2.2022 στο υπ’ αριθ. 608 ΦΕΚ (Τ. Β’), η οποία εκδόθηκε για το καθορισμό της διαδικασίας προσδιορισμού των υποχρέων προσώπων και επιβολής του διοικητικού προστίμου της παρ. 4 του άρθρου 24 του ν. 4865/2021, μεταξύ άλλων ορίζεται η ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΛΙΣΤΑΣ από την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία “Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης” (ΗΔΙΚΑ Α.Ε) με τα φυσικά πρόσωπα που έχουν γεννηθεί έως και την 31.12.1961 και εντάσσονται στην παρ. 1 του άρθρου 24 του ν. 4865/2021, η οποία περιλαμβάνει τα εξής στοιχεία (i) ονοματεπώνυμο,πατρώνυμο, μητρώνυμο, ημερομηνία γέννησης, Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α) ή Προσωρινός Αριθμός Ασφάλισης και Υγειονομικής Περίθαλψης Αλλοδαπού (Π.Α.Α.Υ.Π.Α) ή Προσωρινός Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Π.Α.Μ.Κ.Α) (ii) ένδειξη σχετικά με τη συμμόρφωσή τους με την υποχρέωση εμβολιασμού για την επιβολή μισού ή πλήρους προστίμου (iii) ένδειξη χρήσης συνταγογράφησης εντός τελευταίας πενταετίας. (άρθρο 2 παρ. 2)

2. Η “ένδειξη χρήσης συνταγογράφησης” δεικνύει ότι η εν λόγω λίστα θα καταρτιστεί βάσει των στοιχείων που έχουν συλλεγεί στη Βάση Δεδομένων Συστήματος Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης του άρθρου 6 του ν. 3892/2010, την οποία τηρεί και συντηρεί ο φορέας “Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης – ΗΔΙΚΑ Α.Ε.” για λογαριασμό της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

3. Επειδή η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων μου που περιέχονται στην Βάση Δεδομένων Συστήματος Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης είναι παράνομη για οποιονδήποτε άλλο σκοπό πλην των αναφερομένων στο ν. 3892/2010 και δη είναι παράνομη η επεξεργασία και η χρήση τους για την κατάρτιση της λίστας που αναφέρεται στο άρθρο 2 παρ. 2 της υπ’ αριθμ. ΓΠ οικ 7586 ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών – Υγείας – Επικράτειας και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με σκοπό την επιβολή του προστίμου του άρθρου 24 ν. 4865/2021.

Για τους λόγους αυτούς
και με την επιφύλαξη κάθε νομίμου δικαιώματός μου
ΔΗΛΩΝΩ ότι ασκώ το δικαίωμα που μου παρέχει το άρθρο 18 παρ. 1 περ β’ του ΓΚΠΔ για τον περιορισμό της χρήσης των προσωπικών δεδομένων μου που περιέχονται στην Βάση Δεδομένων Συστήματος Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης και ζητώ να μην καταγραφούν στη λίστα του άρθρου 2 παρ. 2 της υπ’ αριθμ. ΓΠ οικ 7586 ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών – Υγείας – Επικράτειας και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

Ο δηλών ή Η δηλόύσα
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

ΠΗΓΗ:www.eyewideopen.org